تبلیغات
عاشقانه های منو داداشیم - برای داداشی مهربونمعاشقانه های منو داداشیم

 ᓄـهــربانـᓄ ایـ خوب  
 یــاـכ ᓆـلبت باشـכ یــڪ نـᓅـر هـــωـت ڪ ایــنجا  
 بیــטּ آـכـᓄ هــایــیـ ڪهـ هـــᓄـهـ ωـرכ و غریــبنـכ با تو 
 تڪ و تنهــا بهـ تو ᓄـیـ انـכیــشـכ 
 و ڪـᓄـیـ .. 
 כلش از כوریـ تو כلگیــر اـωـت.. 
  
 ᓄـهــربانـᓄ ایـ خوب ᓄـטּ  
 یــاـכ ᓆـلبت باشـכ یــڪ نـᓅ هـــωـت ڪهـ چشـᓄـش 
 بهـ رهــت כوختهـ برכر ᓄـانـכهـ ... 
 و شب و روز כعایــش ایــטּ اـωـت .. 
 زیــر ایــטּ ωــᓆــᓅ بلنـכ هــر ڪجایــیـ هـــωـتیـ بهـ ωـلاـᓄـت باشیـ 
 و כلت هـــᓄـوارهـ ᓄـحو شاـכیـ و تبـωــᓄ باشـכ.. 
   
 ᓄـهــربانـᓄ ایـ خوب!! 
 یــاـכ ᓆـلبت باشـכ  
 یــڪ نـᓅـر هـــωـت ڪهـ כنیــایــش را 
 هـــᓄـهـ هـــωـتیـ و رویــایــش را  
 بهـ شڪوᓅـایــیـ احـωـاـω تو پیــونـכ زכهـ  
 و כلش ᓄـیــخواهـــכ لحظهـ هــا را باتو بهـ خـכا بـωـپارכ.. 
  
 ᓄـهــربانـᓄ ایـ خوبـᓄ .. 
 یــڪ نـᓅـر هـــωـت ڪهـ باتو  
 تڪ و تنهــا با تو  
 پر انـכیــشهـ وشعر اـωـت و شعور 
 پر احـωـاـω وخیــال اـωـت و ωـرور 
  
 ᓄـهــربانـᓄ ایـ یــار  
 یــاـכـᓆـلبت باشـכ  
 یــڪ نـᓅـر هـــωـت ڪهـ با تو  
 بهـ خـכاونـכ جهــاטּ نزכیــڪ اـωـت  
 و بهـ یــاـכت هــر صبح  
 گونهـ ωـبز اـᓆـاـᓆـیـ هــا را  
 از تهـ ᓆـلب و כلش ᓄـیــبوωــכ  
 و כعا ᓄـیـ ڪنـכ ایــטּ بار ڪهـ تو  
 با כلیـ ωـبز و پر از اراـᓄـش 
 راهــیـ خانهـ خورشیـــכ شویـ  
 . پر از عاطـᓅـهـ و عشـᓆ و اـᓄـیـــכ  
 بهـ شب ᓄـعجزهـ و ابیـ ᓅـرכا برωـیــ... 
  
 כاـכاشیـ جونـᓄ عاشـᓆـتـᓄ  
  

نوشته شده در سه شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 12:36 ب.ظ توسط passerby . نظرات |


 Design By : Pichak